Klik op het plaatje hierboven
voor een grotere weergave

CO2 Jeneverbesbes

Vanaf   € 7,00
Art Nr:
22102
Eenheid:
Aantal:
  

CO2 Jeneverbesbes

CO2 jeneverbesbes is een CO2 extract gemaakt van bessen van de jeneverbes door middel van extractie met koolzuur onder hoge druk.

CO2 extracten (we laten de 2 van CO2 verder maar wat hoger staan dan deze eigenlijk hoort) zijn met een relatief nieuwe methode om bepaalde stoffen, waaronder geurstoffen uit ruwe grondstof te halen gemaakt. Hierbij worden plantendelen onder hoge druk met vloeibaar gemaakt koolzuur behandeld. Een deel van de stoffen lost in dit vloeibare koolzuur op. Het koolzuur wordt gefilterd en onder normale druk en temperatuur gebracht. Hierbij wordt het koolzuur gasvormig en verdampt uit het residu. Dit residu is het CO2 extract. Een voordeel van CO2 extractie boven andere extractiemethodes is dat er geen hoge temperatuur nodig is, zodat de stoffen niet beschadigd worden door de hoge temperatuur, geen water, zodat stoffen niet beschadigd worden door water en geen gevaarlijke oplosmiddelen, dus als er al wat achterblijft in het extract is het onschuldig koolzuur, dat van nature ook al in de lucht voorkomt

CO2 jeneverbesbes wordt gemaakt van de bessen van de jeneverbes, ofwel Juniperus Communis L.. Voor het maken van 1 kg extract is ongeveer 60 kg aan jeneverbessen nodig. 

CO2 jeneverbesbes kan worden gebruikt voor het parfumeren van cosmetica of als geurstof in parfums en andere geurproducten. Sommige aromatherapeuten gebruiken CO2 extracten, zolang dit voorzichtig en uitwendig gebeurt is ons extract daar geschikt voor. Gebruik in een aromalamp is mogelijk, mits het extract gebruikt wordt in een voldoende gevuld bakje met water, anders kan er brand ontstaan.

De jeneverbes komt ook in Nederland en België voor, maar is als regel vrij zeldzaam. Met name in de Balkan komt de struik veel voor. Het is een naaldboom, of beter gezegd struik, hoger dan ongeveer 5 meter worden ze zelden. De Engelse naam voor jeneverbes is Juniper, de Franse genévrier en de Duitse Wacholder. Als INCI naam kan worden gekozen voor Juniper Communis Fruit Extract of, als het deel uit maakt van de parfumering: Parfum of Aroma. Daarnaast kan het nodig zijn de allergenen die in het extract zitten op het etiket te vermelden, dit hangt af van de totale hoeveelheid allergenen in het product en het type product.

Gebruik algemeen: CO2 jeneverbesbes bevat de volgende allergenen: geraniol, limoneen (limonene) en linalool. Bij een bekende allergie voor een van deze allergenen raden we elk gebruik af. We hebben aan het extract geen antioxidant toegevoegd. Omdat het extract van nature veel voor zuurstof gevoelige stoffen bevat kan het verstandig zijn wel een antioxidant toe te voegen aan het extract, of anders aan het product waarin het wordt gebruikt. Voor het extract is met name 0,1% BHT aan te bevelen als antioxidant. Zonder antioxidant kan het extract -na langere tijd blootgesteld te zijn aan de lucht- deels oxideren waardoor deze sterker allergeen wordt.

Parfumeren van cosmetica, parfums en andere geurproducten: de maximaal door ons aanbevolen hoeveelheid hangt af van andere toegevoegde geurstoffen, gevoeligheid van de gebruiker, maar vooral van het product dat moet worden geparfumeerd.
- Gezichtcrèmes en andere producten die op de normaal blootgestelde huid blijven liggen: maximaal 0,05%, dat is ongeveer 1 druppel per 100 gram product.
- Lichaamscrèmes, massageolie en andere producten die op de normaal door kleren bedekte delen van het lichaam blijven liggen: maximaal 0,1%, dat is ongeveer 2 druppels per 100 gram product.
- Shampoo, zeep en andere producten die worden afgespoeld: maximaal 0,5%, dat is ongeveer 10 druppels per 100 gram product.
- Parfum en andere cosmetische geurproducten: maximaal 5%.
- Kamerparfums, geurkaarsen en andere geurproducten die geen cosmetica zijn: maximaal 15%.
Er is geen wettelijke beperking van de maximale te gebruiken hoeveelheid CO2 jeneverbesbes in cosmetica. De IFRA kent momenteel geen specifieke beperkingen voor CO2 jeneverbesbes, zie de website van IFRA voor meer informatie.

In parfums en dergelijke producten is CO2 jeneverbesbes top- tot hartnoot. Het geeft een mooie, natuurlijke, kruidig frisse, groene conifeer noot.

Gebruik in zeep is mogelijk, de stabiliteit is redelijk.

Aromatherapie: We geven geen advies op gebied van aromatherapie, omdat de meningen op dit punt sterk verschillen. Wel adviseren we om het extract niet onverdund op de huid te gebruiken. 

Indicatie van de samenstelling:
> 25 % - alfa Pineen
10-25% - Germacreen D, beta Myrceen, Sabineen
2-5 % - beta Caryofyleen, Limoneen
1-2% - beta Farneseen, Humuleen, beta Pineen

CO2 jeneverbesbes is een natuurproduct,  de exacte samenstelling van het extract verschilt daardoor per keer, dit is afhankelijke van het herkomstgebied, de ouderdom van de planten, het weer tijdens het groeiseizoen en nog enkele andere factoren.

Verpakking: we leveren deze standaard in 5 en 20 gram verpakking.
5 gram verpakking: bruin glazen fles met kinderveilige sluiting, in een plastic zakje
20 gram verpakking: bruin glazen fles met kinderveilige sluiting
De kinderveilige sluiting werkt net als de meeste andere: duw de dop naar beneden, zodat de nokjes van het bovendeel in die van het onderdeel vallen en draai de dop voorzichtig los. Als u draait zonder eerst goed te duwen kan de dop defect raken.

Het flesje is NIET helemaal gevuld, vanwege chemisch/technische, wettelijke eisen en praktische aspecten hebben we voor deze wat ruime verpakking gekozen.

Het extract is onder een schutgas afgevuld, op die manier wordt voorkomen dat zuurstof uit de lucht de inhoud aantast, echter, dit schutgas zal verdwijnen bij gebruik van de fles. De houdbaarheid na opening is daarom beperkt: net als bij veel etherische olie zal de geur achteruit gaan. Tot opening is de fles langer houdbaar, zie de vervaldatum op de fles.

Bewaren: Koel, droog, donker bewaren in de goed gesloten originele verpakking in een goed geventileerde ruimte. NIET in de koelkast bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren. 

Wettelijk (REACH) is CO2 jeneverbesbes ingedeeld als gevaarlijke stof, de volgende informatie staat daarom op het etiket:

CAS-nummer: 84603-69-0
EG-nummer: 283-268-3
GEVAAR
Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen op het etiket:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van vonken / open vuur / hete oppervlakken. - Niet roken.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Overige gevarenaanduidingen (niet op het etiket):
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.

Overige voorzorgsmaatregelen (niet op het etiket):
P264: Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Dit artikel is verkrijgbaar in de volgende eenheden

Eenheid Art Nr Verkoop Gewicht Informatie
5 g 22102-3 € 7,00 0,05
20 g 22102-5 € 20,00 0,10